ΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΟΣ

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Κατάρτιση και
Πιστοποίησης στο πλαίσιο της Πράξης “Computing Power Goes Green”
με κωδικό MIS 5129748

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Ε.)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Go Green

Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.300 επαγγελματιών, μηχανικών, τεχνικών, άλλων συναφών ειδικοτήτων καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου για συμμετοχή στο παρόν Πρόγραμμα

  • Υποδομές και Συστήματα Πληροφορικής και Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα
  • Σύγχρονοι, σχεδόν μηδενικής ενέργειας επαγγελματικοί χώροι

1 Ομαδική Συνεδρία Συμβουλευτικής για κάθε Ωφελούμενο
40 ώρες κατάρτιση
Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων

Η παρούσα Πράξη είναι ανοικτή σε όλους τους  επαγγελματίες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν τους σκοπούς του Έργου.

Όλοι οι επαγγελματίες είναι επιλέξιμοι να συμμετάσχουν, μέχρι να συμπληρωθούν οι διαθέσιμες θέσεις κατάρτισης.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Μετά την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναρτήσουν στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τ.Ε.Ε. katartisi-green.tee.gr τα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στη συνέχεια, για να πιστοποιήσουν αυτά που δηλώνουν στην αίτησή τους. Επισημαίνεται ότι η τήρηση των ηλεκτρονικών και φυσικών αρχείων ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων θα πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ηλεκτρονικά οι ενδιαφερόμενοι στα αντίστοιχα πεδία για τη συμμετοχή τους στην Πράξη είναι τα εξής:

  1. Αντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας
  2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών

Πληροφορίες – Διευκρινίσεις

Για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων στην υποβολή της αίτησής τους και την ανάρτηση των δικαιολογητικών καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου το Τ.Ε.Ε. θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:30 ‐ 18:00 μέσω helpdesk στο e-mail: katartisi-green@tee.gr

ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ;


ΕΤΑΙΡΟΙ

Scroll to Top