Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης»
Πράξη: “Computing Power Goes Green” κωδικός MIS: 5129748

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), στο πλαίσιο του Προγράμματος εδαφικής Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020» , έχει αναλάβει ως Αναθέτουσα Αρχή την υλοποίηση του Έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Computing Power Goes Green » και κωδικό MIS 5129748.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους (μέσω του ΠΔΕ).

Μέσω της υλοποίησης των δράσεων ΣυμβουλευτικήςΚατάρτισης και Πιστοποίησης επιδιώκεται η συμμετοχή 1.300 επαγγελματιών, μηχανικών, τεχνικών ή άλλων συναφών ειδικοτήτων, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου για συμμετοχή στο παρόν Πρόγραμμα από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, την Αλβανία κα τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς την προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της περιβαλλοντικής προστασίας και της αποδοτικής χρήσης πόρων καθώς και την υποστήριξη των σύγχρονων εταιρειών στην υιοθέτηση και εφαρμογή νέων πιο φιλικών, περιβαλλοντικά, μεθόδων και πρακτικών.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της Πράξης, θα υλοποιηθεί 1 ομαδική συνεδρία συμβουλευτικής για κάθε ωφελούμενο, διάρκειας 45’ λεπτών, καθώς και τα δύο (2) ακόλουθα προγράμματα κατάρτισης:

  1. Υποδομές και Συστήματα Πληροφορικής και Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα
  2. Σύγχρονοι, σχεδόν μηδενικής ενέργειας επαγγελματικοί χώροι

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων και κάθε ωφελούμενος μπορεί να παρακολουθήσει μόνο ένα (1) από τα παραπάνω αντικείμενα κατάρτισης. Κάθε ένα εκ των δύο προγραμμάτων κατάρτισης έχει διάρκεια 40 ώρες και οδηγεί σε αντίστοιχη Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του Έργου, ήτοι Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Αλβανία και Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, διαβάστε το κείμενο της Πρόσκλησης ΕΔΩ For English HERE

Scroll to Top