ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (‘ΝΠΔΔ’) με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Νίκης, αρ. 4, T.K. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών (εφεξής το «ΤΕΕ»), με την ιδιότητά του ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει και περαιτέρω επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων συμμετοχή και ωφελουμένων της Πράξης “Computing Power Goes Green” του Έργου «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης», μόνον εφόσον είναι απολύτως απαραίτητο, για σαφείς και νόμιμους σκοπούς, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ») και του εθνικού ν. 4624/2019 («Υφιστάμενη Νομοθεσία») όπως ισχύουν. Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα έχει ως στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με την

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Συλλεγόμενα Προσωπικά Δεδομένα – Σκοπός – Νομική Βάση – Αποδέκτες -Χρόνος τήρησης

Προσωπικά ΔεδομέναΣκοπόςΝομική ΒάσηΧρόνος ΔιατήρησηςΑποδέκτες
Δεδομένα ταυτοποίησης (λ.χ. Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΑΔΤ)

Δεδομένα επικοινωνίας (λ.χ. Διεύθυνση κατοικίας [οδός, αριθμός, ΤΚ, πόλη, χώρα], αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email)

Δεδομένα εργασίας (λ.χ.Εργασιακή κατάσταση, ωράριο εργασίας)

Στοιχεία Εκπαίδευσης (λ.χ. Επίπεδο εκπαίδευσης)
Στοιχεία δικαιολογητικών συμμετοχής (λ.χ. στοιχεία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας , Διαβατηρίου, Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας, στοιχεία Τίτλου Σπουδών)
Έλεγχος αιτήσεων για την ένταξη στην ΠράξηΆρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β΄ ΓΚΠΔΜέχρι την παρέλευση των περιόδων παραγραφήςΕκτελούντες την Επεξεργασία.

2. Δεδομένα που επεξεργάζεται το ΤΕΕ μέσω των δικαιολογητικών που προσκομίζει ο ωφελούμενος για την αιτιολόγηση απουσίας του από το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης

Προσωπικά ΔεδομέναΣκοπόςΝομική ΒάσηΧρόνος ΔιατήρησηςΑποδέκτες
Δεδομένα υγείας στα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο ωφελούμενοςΈλεγχος δικαιολογητικών για την απουσία του ωφελούμενου για λόγους υγείαςΆρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α΄ ΓΚΠΔ, σε συνδυασμόμε το Άρθρο 9 παρ. 2 στοιχείο α΄ ΓΚΠΔΜέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσηςΕκτελούντες την Επεξεργασία.
Λοιπά στοιχεία δικαιολογητικών , όπως στοιχεία ταυτοποίησης, επικοινωνίας.Έλεγχος δικαιολογητικών για την αιτιολογημένη απουσία του ωφελούμενουΆρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β΄ ΓΚΠΔΜέχρι την παρέλευση των περιόδων παραγραφήςΕκτελούντες την  Επεξεργασία.

3. Δεδομένα που επεξεργάζεται το ΤΕΕ για τη διενέργεια ηλεκτρονικής/τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Προσωπικά ΔεδομέναΣκοπόςΝομική ΒάσηΧρόνος ΔιατήρησηςΑποδέκτες
Δεδομένα επικοινωνίας (λ.χ.Διεύθυνση e-mail,Αριθμός τηλεφώνου)Διενέργεια επικοινωνίας σε ότι αφορά στο παραπάνω πρόγραμμα ή αντίστοιχες εκδηλώσεις και άλλα προγράμματαΆρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α΄ ΓΚΠΔΜέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσηςΕκτελούντες την Επεξεργασία.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν διενεργούμε πράξεις επεξεργασίας αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Δικαιώματα των Υποκειμένων των δεδομένων

Δυνάμει του υφισταμένου ρυθμιστικού πλαισίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

ΠρόσβασηςΔιόρθωσηςΔιαγραφήςΠεριορισμού

Επιπλέον έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε το επιθυμείτε.
Τα δικαιώματα αυτά μπορείτε να τα ασκήσετε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dpo@central.tee.gr.
Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, το TEE θα ανταποκριθεί άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματος ενημερώνοντάς σας εγγράφως για την πρόοδο ικανοποίησης του.
Για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με το παρόν ενημερωτικό σημείωμα ή με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε και στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: www.dpa.gr.
Scroll to Top