ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο πλαίσιο του παρόντος Έργου θα υλοποιηθούν δύο (2) προγράμματα κατάρτισης τα οποία σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων.

Κάθε ένα εκ των δύο προγραμμάτων θα έχει διάρκεια 40 ώρες (θεωρητική κατάρτιση), θα πραγματοποιείται εκτός ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων και θα οδηγεί σε Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Συγκεκριμένα τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν είναι:

 • Υποδομές και Συστήματα Πληροφορικής και Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα
 • Σύγχρονοι, σχεδόν μηδενικής ενέργειας επαγγελματικοί χώροι

Κάθε ωφελούμενος μπορεί να παρακολουθήσει ένα (1) από τα προγράμματα κατάρτισης και με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης, κάθε ωφελούμενος δύναται να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Οι θεματικές ενότητες, οι υποενότητες και η διάρκεια σε ώρες των προγραμμάτων κατάρτισης αποτυπώνονται στους παρακάτω πίνακες:

 

Α. Υποδομές και Συστήματα Πληροφορικής και Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα
Θεματικές Ενότητες Ανάλυση σε υποενότητες Διδακτικές ώρες
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Εισαγωγή στις έννοιες της Βιωσιμότητας και του Φυσικού Κεφαλαίου -          Ορισμός βιωσιμότητας και η διασύνδεσή του με την αλόγιστη χρήση των πόρων από περιβαλλοντική και οικονομική σκοπιά.

-          Περιγραφή κατάλληλων στρατηγικών και πρακτικών για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας

-          Triple Bottom Line (TBL): Λογιστικό πλαίσιο το οποίο αξιολογεί την απόδοση των επιχειρήσεων με βάση 3 τομείς (κέρδος, άνθρωποι, πλανήτης)

-          Environmental, Social & Governance (ESG): Πρακτικές οι οποίες καθορίζουν το επιχειρηματικό μοντέλο και συμπεριφορά μιας εταιρείας με βάση περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και παράγοντες διακυβέρνησης.

-          SDGs: Αποτελούν «διεθνείς» στόχους, οι οποίοι έχουν υιοθετηθεί από όλα τα κράτη-μέλη  του ΟΗΕ, καλούνται να τους υλοποιήσουν όλες οι χώρες και αφορούν όλους τους παράγοντες για κοινωνική και περιβαλλοντικής ευημερία.

6
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Ηλεκτρονικά Συστήματα και Εγκαταστάσεις, Ανάλυση Κατανάλωσης Ενέργειας -          Λεπτομερής ανάλυση και εκπαίδευση στην απόδοση των ηλεκτρονικών συστημάτων, την κατανάλωση ενέργειας και τις  ανάγκες των υποδομών.

-          Αξιολόγηση σε βασικό επίπεδο του άμεσου και έμμεσου περιβαλλοντικού αντίκτυπου.

-          Θερμοκρασίες που αναπτύσσονται σε Κέντρα Δεδομένων  και μεγάλες εγκαταστάσεις υπολογιστικών συστημάτων και οι απαιτήσεις για ψύξη των χώρων αυτών.

-          Εκπαίδευση σε τρόπους ειδικής ανάλυσης απαραίτητων ομάδων εργαλείων.

8
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Τεχνικές Βελτίωσης Κατανάλωσης Ενέργειας -          Παροχή τεχνογνωσίας αναφορικά με Δράσεις Βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης για βιομηχανικά και μη βιομηχανικά υπολογιστικά συστήματα.

-          Ανάλυση τεχνολογιών των ηλεκτρονικών συστημάτων και επιλογή μεθοδολογιών υπό όρους περιβαλλοντικού αντίκτυπου.

10
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Παρακολούθηση Ενέργειας και Επίτευξη Στόχων -          Μελέτη των βασικών αρχών του τρόπου εντοπισμού των απαραίτητων πληροφοριών και βέλτιστης αξιοποίησης των αποκτηθέντων πληροφοριών.

-          Τεχνικές παρακολούθησης και μέθοδοι λήψης διορθωτικών μέτρων.

4
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Πιστοποίηση Ενεργειακής Αποδοτικότητας -          Ανάλυση των υπαρχόντων Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Πιστοποιήσεων.

-          Ειδική αναφορά στα μεγάλα ηλεκτρονικά συστήματα και στα κέντρα δεδομένων.

8
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6.  Μελλοντικές Τεχνολογικές Εξελίξεις -          Ανάλυση των υπαρχόντων Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Πιστοποιήσεων.

-          Ειδική αναφορά στα μεγάλα ηλεκτρονικά συστήματα και στα κέντρα δεδομένων.

4
Σύνολο Ωρών Θεωρίας 40
Β. Σύγχρονοι, σχεδόν μηδενικής ενέργειας επαγγελματικοί χώροι
Θεματικές Ενότητες Ανάλυση σε υποενότητες Διδακτικές ώρες
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Η σημασία των ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων και επαγγελματικών χώρων -          Κατανόηση της σημασίας της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια και συγκεκριμένα στους επαγγελματικούς χώρους.

-          Σύγχρονα συστήματα θέρμανσης και ψύξης και τρόποι εφαρμογής και προσαρμογής στα κτίρια.

-          Συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας και ο σημαντικός αντίκτυπός τους στη χρήση ενέργειας από τα κτίρια.

-          Ειδικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις των επαγγελματικών χώρων και των ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων.

8
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Επαγγελματικοί χώροι χαμηλής εκπομπής άνθρακα και ενέργειας -          Στρατηγικές, τεχνολογίες και λύσεις για κτίρια και επαγγελματικούς χώρους χαμηλής εκπομπής άνθρακα και ενέργειας.

-          Θετικές παρεμβάσεις για μείωση εκπομπών CO2 λόγω μείωσης χρήσης ενέργειας σε υπάρχοντα κτίρια.

12
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Τεχνολογίες χαμηλής και μηδενικής ενέργειας προερχόμενης από τον άνθρακα -          Εισαγωγή στις τεχνολογίες μηδενικής ή σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης άνθρακα.

-          Τεχνικά ζητήματα, σχεδιασμός και προτάσεις συντήρησης τους.

-          Πάγια και τρέχοντα κόστη για την αξιολόγηση εφαρμογής και των συστημάτων ενσωμάτωσης τους σε υπάρχοντα κτίρια.

11
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Στρατηγικές εξοικονόμησης ενέργειας σε επαγγελματικούς χώρους -          Παρουσίαση στρατηγικών εξοικονόμησης ενέργειας σε επαγγελματικούς χώρους και διαχείριση αυτών, με αναφορά σε βασικές και πιο σύνθετες αρχές.

-          Μελέτη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

-          Συστηματική προσέγγιση για τη διαμόρφωση σχεδίου για επιτυχή έλεγχο της χρήσης ηλεκτρονικού και μη ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

5
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5.  Μελλοντικές Τεχνολογικές Εξελίξεις -          Παρουσίαση των τεχνολογικών εξελίξεων σε πληροφοριακά συστήματα, στις βελτιώσεις και τις σχετικές προτεραιότητες της ενεργειακής κατανάλωσης και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ηλεκτρονικών υποδομών. 4
Σύνολο Ωρών Θεωρίας 40

 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ιδρύθηκε το 1923, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή Διοίκηση. Κατά τους κανόνες της Ελληνικής Πολιτείας ως νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτεύεται τυπικώς από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ).

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίησή τους για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στο πλαίσιο του σκοπού του είναι ο τεχνικός σύμβουλος της Κυβέρνησης και ιδιαίτερα:

 • Μελετάμε δική του πρωτοβουλία ή έπειτα από ανάθεση ή αίτηση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς ή επιστημονικούς φορείς ή επιμελητήρια οποιοδήποτε σχετικό επιστημονικό, τεχνικό, τεχνοοικονομικό, ή αναπτυξιακό θέμα που ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο. Επίσης διατυπώνει απόψεις με πρωτοβουλία δική του ή έπειτα από πρόσκληση για τη σχετική με τα θέματα αυτά νομοθεσία.
 • Γνωμοδοτεί, έπειτα από πρόσκληση των αρμοδίων αρχών ή άλλων φορέων, του δημοσίου τομέα ή συνδικαλιστικών φορέων και μέσα σε οριζόμενο εύλογο χρονικό διάστημα, για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του.
 • Συλλέγει στατιστικά στοιχεία σε σχέση με το τεχνικό δυναμικό, την τεχνική, επιστημονική, κατασκευαστική και σχετική βιομηχανική δραστηριότητα, τα τεχνικά υλικά, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία, καταρτίζει στατιστικές και παρέχει σχετικές πληροφορίες προς τις αρμόδιες αρχές ή άλλους φορείς.
 • Παρέχει τη συνδρομή του για την άρτια κατάρτιση και εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, την βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος, εκπονεί μόνο ή σε συνεργασία με άλλους φορείς σχετικές μελέτες και έρευνες, σχέδια προδιαγραφών, κανονισμών, συμβάσεων έργων και μελετών.
 • Συμβάλλει στην εκπόνηση προγραμμάτων τεχνικής παιδείας, στην ανάπτυξη της εγχώριας έρευνας και τεχνολογίας, στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, προγραμματισμό και διάρθρωση του τεχνικού δυναμικού σύμφωνα με τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας.
 • Ενημερώνει την κοινή γνώμη με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, εκδόσεις ή με άλλο πρόσφορο τρόπο για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του, εκλαϊκεύοντας και βοηθώντας στην ευρύτερη κατανόηση των σχετικών θεμάτων και προβλημάτων.
 • Μετέχει σε διεθνείς οργανισμούς, σε ενώσεις επιμελητηρίων, σε διεθνείς ενώσεις τεχνικών, αναπτύσσει σχέσεις με αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών, οργανώνει συνέδρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για την προώθηση των σκοπών του.
 • Διενεργεί πραγματογνωμοσύνες με θεσμοθετημένη αρμοδιότητα. Οι εκθέσεις των πραγματογνωμοσυνών, που ανέρχονται σε 500 περίπου το χρόνο, αφορούν θέματα τεχνικής δραστηριότητας όπως οικοδομικά, μηχανολογικά, διαφορές κράτους πολιτών, ή πολιτών μεταξύ τους, κλπ. Από τα έσοδα των πραγματογνωμοσυνών το ένα τρίτο είναι, σύμφωνα με το νόμο, δικαιώματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε σχέση με τα μέλη του:

 • Διενεργεί τις εξετάσεις και χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος των Μηχανικών.
 • Τηρεί τα μητρώα των Μηχανικών και επώνυμων τεχνικών γραφείων και επιχειρήσεων.
 • Μεριμνά για την είσπραξη των νομίμων αμοιβών τους.
 • Φροντίζει για την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, την προαγωγή και προστασία του κύρους των μελών του, την επιστημονική πρόοδο, ενημέρωση, επιμόρφωση και συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους.
 • Εκδίδει ενημερωτικό και επιστημονικό τύπο και άλλες ειδικές εκδόσεις.
 • Ενισχύει τους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης των μηχανικών σε δραστηριότητες σχετικές με τους σκοπούς του.
 • Μελετά νέες μορφές επαγγελματικής οργάνωσης και εργασίας των μελών του.
 • Ασκεί σ’ αυτά πειθαρχική εξουσία, όπως ειδικότερα ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του ιδρυτικού του νόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΤΕΕ, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου https://web.tee.gr/

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Μετά την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναρτήσουν στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τ.Ε.Ε. katartisi-green.tee.gr τα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στη συνέχεια, για να πιστοποιήσουν αυτά που δηλώνουν στην αίτησή τους. Επισημαίνεται ότι η τήρηση των ηλεκτρονικών και φυσικών αρχείων ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων θα πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ηλεκτρονικά οι ενδιαφερόμενοι στα αντίστοιχα πεδία για τη συμμετοχή τους στην Πράξη είναι τα εξής:

 1. Αντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας
 2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών

Πληροφορίες – Διευκρινίσεις

Για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων στην υποβολή της αίτησής τους και την ανάρτηση των δικαιολογητικών καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου το Τ.Ε.Ε. θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:30 ‐ 18:00 μέσω helpdesk στο e-mail: katartisi-green@tee.gr


ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Scroll to Top