Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης» Πράξη: “Computing Power Goes Green” κωδικός MIS: 5129748

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης» Πράξη: “Computing Power Goes Green” κωδικός MIS: 5129748 Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), στο πλαίσιο του Προγράμματος εδαφικής Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020» , έχει αναλάβει ως Αναθέτουσα Αρχή την υλοποίηση του Έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης» στο …

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης» Πράξη: “Computing Power Goes Green” κωδικός MIS: 5129748 Διαβάστε Περισσότερα »